این نوع فیلترها که در اصطلاح عموم فیلتر هوای خشک نامیده می شوند. قسمت فیلتر کننده آنها از سلولز بوده و قادرند ذرات را از 10 الی 25 میکرون از هوا بگیرند و کارایی این فیلترها در شرایط مختلف آب و خوا متفاوت می باشد. عمده ترین فعالیت کارخانه ما در ساخت این فیلترها، برای توربین ها و ژنراتورهای نیروگاه ها و صنایع بزرگ می باشد و در اندازه و اشکال مختلف ساخته می شود و مورد مصرف فیلترهای سلولزی در تمامی صنایع می باشد.

Back to top